Miesiąc: Sierpień 2020

Procedury oddziału przedszkolnego w związku z wystąpieniem epidemii

 1. Organizacja opieki.

 1. Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy dzieci przyporządkowani są (w miarę możliwości) ci sami opiekunowie.
 3. Dzieci oraz opiekunowie powinni zachować między sobą bezpieczną odległość.
 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 5. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych rodziców.
 7. Rodzice/opiekunowie mogą przebywać z dziećmi w przestrzeni wspólnej (szatni) w bezpiecznym odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie noszą maseczek.
 9. Do placówki uczęszczać może wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących chorobę zakaźną.
 10. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe.
 11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 12. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 13. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka – kontakt telefoniczny.
 14. Należy uzyskać od rodziców/prawnych opiekunów zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych).
 15.  Jeśli dziecko wykazuje niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w miejscu w placówce do tego przeznaczonym i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 16.  Zaleca się korzystanie przez dzieci pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie placówki.

2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu do placówki należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk (pracownicy i rodzice).
 2. Należy dopilnować, aby dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety.
 3. Zaleca się wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 4. Należy zapewnić regularną dezynfekcję toalet. 
 5. Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je po użyciu zdezynfekować zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu.
 6. Sprzęt na placu zabaw/boisku należącym do placówki powinien być systematycznie czyszczony lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Dodano: 31 sierpnia, 2020 | Dodał: Robert Szulc

Zapisy do świetlicy

Szanowni Rodzice

Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusiła przeorganizowanie pracy świetlicy szkolnej w kierunku zmniejszenia ilości uczestników zajęć świetlicowych. 

W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej będą przyjmowane dzieci  rodziców/opiekunów pracujących z klas I-III.

Prosimy aby wypełnioną kartę dziecko przekazało wychowawcy w terminie do 11.09.2020.

Dziękujemy za zrozumienie

Dodano: 31 sierpnia, 2020 | Dodał: Robert Szulc

Rozpoczęcie roku szkolnego

Plan spotkań – rozpoczęcie roku szklonego 2020/2021

Godz. 9.00   Godz. 10.00 Godz. 11.00
Klasa Ia SG p. Ewelina Wilczek   Klasa Ib SG p. Agata Gruszczyk Klasa IVa SG p. Marzena Buszka
Klasa IIa s.8 p. Joanna Bugdoł   Klasa IIIa s.3 p. Justyna Robakowska Klasa IVb SG p. Katarzyna Kopczyńska
Klasa IIb s. 9 p. Faustyna Pierchała   Klasa IIIb s. 2 p. Barbara Kaczyńska Klasa Va s.1 p. Anna Piszczek
Klasa VIb s.4 p. Justyna Badura   Klasa VIIa s.5 p. Robert Szulc Klasa VIa s.4 p. Magdalena Soluch
Klasa VIIIa s.1 p. Aleksandra Radecka   Klasa VIIb s. 6 p. Beata Barteczko    
  Klasa VIIIb s.1 p. Martyna Szulc    
Dodano: 29 sierpnia, 2020 | Dodał: Robert Szulc

Informacja

Dodano: 28 sierpnia, 2020 | Dodał: Robert Szulc

Informacja

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 04.09.2020r. o godz.16:00 na sali gimnastycznej w szkole (znajdującej się przy wejściu głównym do budynku). Prosimy, aby zabrać ze sobą swój długopis, dane (w tym nr dowodu) osób upoważnionych do odbioru dzieci z przedszkola oraz swój adres mailowy.

Prosimy również o zastosowanie zasad bezpieczeństwa – zachowanie odpowiedniej odległości między innymi uczestnikami zebrania i ubranie maseczki ochronnej.

Obecność Rodziców na zebraniu jest obowiązkowa.

Dzieci zapraszamy dnia 01.09.2020 w godzinach 6:30 – 7:50. Przedszkole otwarte będzie do godziny 16:00. Prosimy o przyniesienie ze sobą obuwia zmiennego (łatwego do samodzielnego ubierania), wygodnego stroju i uśmiechu na twarzy. Czeka nas świetna zabawa!

p. Amanda i p. Kasia

Dodano: 20 sierpnia, 2020 | Dodał: Robert Szulc

Podręczniki do religii

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymują bezpłatnie do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Rodzice zakupują tylko wymienione poniżej podręczniki i ćwiczenia do religii.

Dodano: 10 sierpnia, 2020 | Dodał: Robert Szulc