Autor: Robert Szulc

Dzień piżamowy

Dodano: 2 października, 2020 | Dodał: Robert Szulc

Dzień chłopca

Dzisiaj 30 września pamiętaliśmy o  naszych kolegach z okazji ” Dnia Chłopca”
Odbył się apel,były życzenia i słodki poczęstunek, no i świetna zabawa-zorganizowaliśmy  „dzień piżamy”.
Piżamy były rewelacyjne,fajnie że do zabawy przyłączyli się nauczyciele z p. dyrektor na czele. Brawo !!!
Życzymy Wam chłopcy wszystkiego najlepszego,
humoru radosnego i aby codziennie spotkało Was coś miłego
————-
By się spełniły Wasze życzenia,
by się ziściły Wasze marzenia,
by uśmiech gościł na Waszej twarzy,
 byście zdobyli w życiu szczyt swoich marzeń,
wszystko co chcielibyście,
by się zdarzyło,
wszystko, czego pragniecie,
by Waszym było.
STO LAT CHŁOPACY !!!

Dodano: 2 października, 2020 | Dodał: Robert Szulc

Nowe logo samorządu szkolnego

Super logo samorządu szkolnego wykonane przez najlepszego grafika w tej szkole, który nazywa się Paweł Hnida.

Dodano: 27 września, 2020 | Dodał: Robert Szulc

Dzień kropki

15 września to jeden z najbardziej kolorowych i kreatywnych dni na świecie, bo właśnie wtedy przypada… Międzynarodowy Dzień Kropki! Tego dnia w naszej szkole rządziły… kropki! 

Dodano: 25 września, 2020 | Dodał: Robert Szulc

II etap projektu „Uczymy się i doświadczamy”

W bieżącym roku szkolnym realizujemy drugi etap projektu ze środków Unii Europejskiej pt „Uczymy się i doświadczamy”– realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:
– wzmocnienie potencjału edukacyjnego
– ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Chcemy zapewnić uczniom pomoc oraz wsparcie w zakresie edukacji z matematyki i języka angielskiego oraz zachęcić do rozwoju zainteresowań i kreatywności w przyrodniczych dziedzinach nauki.

W ramach projektu odbędą się zajęcia, dla uczniów z klas I-III oraz IV-VIII z zakresu rozwijania kompetencji i zainteresowań oraz z zakresu dydaktyczno – wyrównawczego.


Zadanie 1 – „Step by step I”- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w pierwszym etapie edukacyjnym 
Zadanie 2 – „Step by step II”- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w drugim etapie edukacyjnym 
Zadanie 3 – „Outside school” zajęcia organizowane poza lekcjami i poza szkołą – język angielski 
Zadanie 4 – „Może zostanę naukowcem” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w pierwszym etapie edukacyjnym 
Zadanie 5 – „Policz zanim zrobisz” – kształtowanie kompetencji matematycznych w klasach IV
Zadanie 6 – „Opisuję Ziemię” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasie V
Zadanie 7 – „Odkrywam biologię aktywnie” – kształtowanie kompetencji przyrodniczych w klasie VI
Zadanie 8 – „Idealne związki” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasie VII
Zadanie 9 – „Badam, doświadczam, znam” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasie VIII

W ramach projektu w ubiegłym roku szkolnym zostały zakupione pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej.

W bieżącym roku szkolnym odbędą się zajęcia wyjazdowe w ramach zajęć przyrodniczych.

Wartość projektu: realizacja zajęć, wyjazdów i zakup pomocy dydaktycznych 300 000 zł.

Dodano: 21 września, 2020 | Dodał: Robert Szulc

Obiady !

Od  dnia  07.09.2020 r.  rozpoczynamy  wydawanie  obiadów  dla  chętnych  uczniów.   W  dniu  02.09.2020 r.   intendent  SP3   przyjmuje  zapisy na  obiady.

Dodano: 1 września, 2020 | Dodał: Robert Szulc
Dodano: 1 września, 2020 | Dodał: Robert Szulc

Procedury oddziału przedszkolnego w związku z wystąpieniem epidemii

 1. Organizacja opieki.

 1. Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy dzieci przyporządkowani są (w miarę możliwości) ci sami opiekunowie.
 3. Dzieci oraz opiekunowie powinni zachować między sobą bezpieczną odległość.
 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 5. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych rodziców.
 7. Rodzice/opiekunowie mogą przebywać z dziećmi w przestrzeni wspólnej (szatni) w bezpiecznym odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie noszą maseczek.
 9. Do placówki uczęszczać może wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących chorobę zakaźną.
 10. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe.
 11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 12. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 13. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka – kontakt telefoniczny.
 14. Należy uzyskać od rodziców/prawnych opiekunów zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych).
 15.  Jeśli dziecko wykazuje niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w miejscu w placówce do tego przeznaczonym i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 16.  Zaleca się korzystanie przez dzieci pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie placówki.

2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu do placówki należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk (pracownicy i rodzice).
 2. Należy dopilnować, aby dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety.
 3. Zaleca się wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 4. Należy zapewnić regularną dezynfekcję toalet. 
 5. Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je po użyciu zdezynfekować zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu.
 6. Sprzęt na placu zabaw/boisku należącym do placówki powinien być systematycznie czyszczony lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Dodano: 31 sierpnia, 2020 | Dodał: Robert Szulc

Zapisy do świetlicy

Szanowni Rodzice

Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusiła przeorganizowanie pracy świetlicy szkolnej w kierunku zmniejszenia ilości uczestników zajęć świetlicowych. 

W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej będą przyjmowane dzieci  rodziców/opiekunów pracujących z klas I-III.

Prosimy aby wypełnioną kartę dziecko przekazało wychowawcy w terminie do 11.09.2020.

Dziękujemy za zrozumienie

Dodano: 31 sierpnia, 2020 | Dodał: Robert Szulc

Rozpoczęcie roku szkolnego

Plan spotkań – rozpoczęcie roku szklonego 2020/2021

Godz. 9.00   Godz. 10.00 Godz. 11.00
Klasa Ia SG p. Ewelina Wilczek   Klasa Ib SG p. Agata Gruszczyk Klasa IVa SG p. Marzena Buszka
Klasa IIa s.8 p. Joanna Bugdoł   Klasa IIIa s.3 p. Justyna Robakowska Klasa IVb SG p. Katarzyna Kopczyńska
Klasa IIb s. 9 p. Faustyna Pierchała   Klasa IIIb s. 2 p. Barbara Kaczyńska Klasa Va s.1 p. Anna Piszczek
Klasa VIb s.4 p. Justyna Badura   Klasa VIIa s.5 p. Robert Szulc Klasa VIa s.4 p. Magdalena Soluch
Klasa VIIIa s.1 p. Aleksandra Radecka   Klasa VIIb s. 6 p. Beata Barteczko    
  Klasa VIIIb s.1 p. Martyna Szulc    
Dodano: 29 sierpnia, 2020 | Dodał: Robert Szulc