Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
 w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.spnr3rydultowy@wp.pl.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 1 październik 2020 r.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
  2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  3. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  4. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
  5. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
  6. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
  7. Niektóre dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono 4 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Piecha, adres poczty elektronicznej spnr3rydultowy@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 4577322.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach

1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 Nie wszystkie korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości. Sekretariat szkoły jest na pierwszym piętrze, bez dostępu dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby, sekretarz szkoły schodzi na parter po wezwaniu telefonicznym.

Budynek nie posiada windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz

i pomieszczenia na poziomie parteru.

3. Opis dostosowań:

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się głównym holu na parterze budynku.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Szkoła posiada własny parking, który znajduje się po lewej stronie na końcu wewnętrznej drogi biegnącej wzdłuż budynku. Nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości.

7. Informacje dodatkowe:

W budynku Szkoły nie ma pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.