Projekty unijne

W bieżącym roku szkolnym realizujemy drugi etap projektu ze środków Unii Europejskiej pt „Uczymy się i doświadczamy”– realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:
– wzmocnienie potencjału edukacyjnego
– ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Chcemy zapewnić uczniom pomoc oraz wsparcie w zakresie edukacji z matematyki i języka angielskiego oraz zachęcić do rozwoju zainteresowań i kreatywności w przyrodniczych dziedzinach nauki.

W ramach projektu odbędą się zajęcia, dla uczniów z klas I-III oraz IV-VIII z zakresu rozwijania kompetencji i zainteresowań oraz z zakresu dydaktyczno – wyrównawczego.


Zadanie 1 – „Step by step I”- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w pierwszym etapie edukacyjnym 
Zadanie 2 – „Step by step II”- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w drugim etapie edukacyjnym 
Zadanie 3 – „Outside school” zajęcia organizowane poza lekcjami i poza szkołą – język angielski 
Zadanie 4 – „Może zostanę naukowcem” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w pierwszym etapie edukacyjnym 
Zadanie 5 – „Policz zanim zrobisz” – kształtowanie kompetencji matematycznych w klasach IV
Zadanie 6 – „Opisuję Ziemię” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasie V
Zadanie 7 – „Odkrywam biologię aktywnie” – kształtowanie kompetencji przyrodniczych w klasie VI
Zadanie 8 – „Idealne związki” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasie VII
Zadanie 9 – „Badam, doświadczam, znam” – kształtowanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasie VIII

W ramach projektu w ubiegłym roku szkolnym zostały zakupione pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej.

W bieżącym roku szkolnym odbędą się zajęcia wyjazdowe w ramach zajęć przyrodniczych.

Wartość projektu: realizacja zajęć, wyjazdów i zakup pomocy dydaktycznych 300 000 zł.

„Równamy szanse – program rozwojowy szkoły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W nowym roku szkolnym ruszył kolejny etap dodatkowych zajęć realizowanych w ramach projektu unijnego.
Z zajęć korzystają klasy pierwsze uczestnicząc w terapii logopedycznej „Gimnastyka dla języka” oraz oraz w arteterapii plastycznej – pierwszoklasiści plastycznie przełamują bariery nowego etapu edukacyjnego i kontaktów rówieśniczych.
Uczniowie klas czwartych biorą udział w zajęciach „Inkubatora matematycznego” wyrównując kompetencje matematyczne, bądź rozwijając matematyczne umiejętności.
Z kolei rozwijanie zdolności oraz kompetencji z języka angielskiego  ma miejsce na zajęciach „English is easy”, w których uczestniczą uczniowie klas piątych i częściowo szóstych.
Klasy piąte mają także możliwość rozwijanie zainteresowań i zdolności przyrodniczych na zajęciach „Obserwuję, badam, działam”.
 

Projekt „Równamy szanse – program rozwojowy szkoły” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań edukacyjnych uczniów drugiego etapu edukacyjnego w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz j. angielskiego. Jednoczesnym celem jest też wsparcie ucznia młodszego – przekraczającego próg edukacyjny – w zakresie pokonywania barier komunikacyjnych. Cel projektu jest zgodny z programem operacyjnym RPO WSL 2014 – 2020 – np. poprzez działania szkoły dążące do poprawy jakości kształcenia, dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz wdrażania do ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej.

Efektem realizacji projektu będą lepsze wyniki edukacyjne uczniów objętych wsparciem, rozwój ich kompetencji matematyczno – przyrodniczych, językowych oraz społecznych.

Ponadto w efekcie realizacji projektu doposażono pracownie: j. angielskiego, matematyczna, przyrodnicza i logopedyczna w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK (sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej). Doposażenie zapewnione w ramach projektu będzie wykorzystywane również po jego zakończeniu.

 

Wartość projektu na dwa lata szkolne wynosi 105 778,78 zł,

w tym wartość środków unijnych to 89 911,93 zł.