Projekty unijne

logo_ue

„Równamy szanse – program rozwojowy szkoły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W nowym roku szkolnym ruszył kolejny etap dodatkowych zajęć realizowanych w ramach projektu unijnego.
Z zajęć korzystają klasy pierwsze uczestnicząc w terapii logopedycznej „Gimnastyka dla języka” oraz oraz w arteterapii plastycznej – pierwszoklasiści plastycznie przełamują bariery nowego etapu edukacyjnego i kontaktów rówieśniczych.
Uczniowie klas czwartych biorą udział w zajęciach „Inkubatora matematycznego” wyrównując kompetencje matematyczne, bądź rozwijając matematyczne umiejętności.
Z kolei rozwijanie zdolności oraz kompetencji z języka angielskiego  ma miejsce na zajęciach „English is easy”, w których uczestniczą uczniowie klas piątych i częściowo szóstych.
Klasy piąte mają także możliwość rozwijanie zainteresowań i zdolności przyrodniczych na zajęciach „Obserwuję, badam, działam”.

Projekt „Równamy szanse – program rozwojowy szkoły” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań edukacyjnych uczniów drugiego etapu edukacyjnego w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz j. angielskiego. Jednoczesnym celem jest też wsparcie ucznia młodszego – przekraczającego próg edukacyjny – w zakresie pokonywania barier komunikacyjnych. Cel projektu jest zgodny z programem operacyjnym RPO WSL 2014 – 2020 – np. poprzez działania szkoły dążące do poprawy jakości kształcenia, dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz wdrażania do ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej.

Efektem realizacji projektu będą lepsze wyniki edukacyjne uczniów objętych wsparciem, rozwój ich kompetencji matematyczno – przyrodniczych, językowych oraz społecznych.

Ponadto w efekcie realizacji projektu doposażono pracownie: j. angielskiego, matematyczna, przyrodnicza i logopedyczna w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK (sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej). Doposażenie zapewnione w ramach projektu będzie wykorzystywane również po jego zakończeniu.

 

Wartość projektu na dwa lata szkolne wynosi 105 778,78 zł,

w tym wartość środków unijnych to 89 911,93 zł.